STATEMENT

STATEMENTEcological issues have been on my mind for a long time. It all started as a desire to get down to earth and a need for a meaningful context to my own life.


My art practice today is based on an intuitive fascination of the aesthetics and the textures of the specific biotopes I come across. I keep this feeling alive during the entire art making process, which is a combination of investigations, fieldwork and sampling of tissues or fluids from nature. I play around with art techniques and experiments never hesitating to step out of my comfort zone. I often work in collaborations with laboratory researchers at the nearby Lund University, seeing as my seemingly insignificant observations may reveal important scientific structures. My improvising art methods often lead me into a borderland between the conceptual, the representational and the abstract.


The very process of painting interests me as an act without weight, time and scale. When painting I am both body and mind, alternating between the running flows of the colours, the movements of my hand and the momentum or my own consciousness. I feel a direct bond with the rhythms of nature, being simultaneously subject and object. I want to share this joyful exploration!


I wish to promote a reflective and relational attitude. To this end I frequently reconstitute my paintings into space specific installations, sometimes silly and absurd with different contrasting shapes and unconventional or visually intriguing material. In our complex world I feel it is essential to have a multidimensional narrative about sustainability.


This urge for communication and discourse further developed during my life and work in Africa. My various art projects in indigenous milieus have given me a special understanding of archetypes, symbols, visions, dreams.... Art is thus integrated with life, real life - and death. It is a philosophy that gives an existential meaning to all biological phenomena. Humans respect the signs of nature, are followers of a larger continuum.

Now I believe my mission duty as an artist is to recreate this affinity.  The aim is to deliver my personal message about our fragile Earth!

Jag har länge intresserat mig för ekologi. Det började som ett behov av känna ”jord under naglarna” och ett sökande efter en mening med mitt eget liv.


Idag bygger min konstpraktik på en intuitiv fascination inför estetiken och strukturerna i olika biotoper jag möter. De här ursprungliga känslorna försöker jag hålla i minnet under hela arbetsprocessen, som är en kombination av undersökningar, fältarbete och provtagningar av vätskor, slam, jord. Det sker ofta i samarbete med laboratorieforskare vid det närbelägna universitetet i Lund. Det är roligt att upptäcka att mina till synes obetydliga observationer kan visa viktiga vetenskapliga fakta. I ateljén har jag alltid lekt och experimenterat med olika tekniker, långt utanför min bekvämlighetszon. Jag vill verka i ett gränsland mellan den konceptuella, det föreställande och det abstrakta.


Måleriet intresserar mig som en handling utan vikt, tid och skala - ett tillstånd i direkt förbindelse med naturens stora rytm. När jag målar växlar jag fotfäste, är ibland ett med de flödande färgerna, ibland är jag i handens rörelser och däremellan gör jag djupdykningar ner i mitt eget medvetna jag. Jag är samtidigt subjekt och objekt. Och jag vill förmedla den här känslan.


Jag vill också leda betraktaren in i ett reflekterande förhållningssätt. Därför bygger jag gärna mångdimensionella installationer av mina målningar och kontrasterar dem med okonventionella och estetiskt orimliga föremål. Mina installationer och objekt kan upplevas som helt absurda, men jag tror att det i vår komplexa värld är viktigt att skapa berättelser som vi kan engagera oss i.


Min inställning till kommunikation och samtal stärktes under min tid i Afrika. Genom olika konstprojekt i ursprungliga landsbygdsmiljöer fick jag nya insikter i arketyper, symboler, visioner, drömmar… Jag lärde känna konst som var integrerad med livet – och med döden.  Det var/är en filosofi som ger en existentiell mening till alla biologiska fenomen. Människorna respekterar naturens alla tecken och är del av dess kontinuum!


Nu ser jag det som att mitt uppdrag är att i bilder försöka återge den här samhörighetskänslan. Mitt mål är att leverera ett personligt budskap om vår sköra Jord